Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007

Chữa bệnh ung thư bằng ẩm thực

Cancer Update From Johns Hopkins Hospital - Really good information .

Bệnh ung thư cập nhật từ bệnh viện Johns Hopkins – Thông tin tốt thực sự

1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size

Mọi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể. Các tế bào ung thư này không thể hiện trong các xét nghiệm chuẩn cho đến khi chúng đã nhân lên hàng tỷ. Khi các bác sĩ nói bệnh nhân ung thư không còn tế bào ung thư trong cơ thể nữa sau khi điều trị, điều đó có nghĩa là các xét nghiệm không thể phát hiện ra các tế bào ung thư bởi vì chúng không đạt đến số lượng phát hiện.

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.

Các tế bào ung thư xảy ra khoảng 6 đến 10 lần trong đời sống con người.

3 When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.

Khi hệ thống miễn dịch của con người mạnh thì tế bào ung thư sẽ bị phá hủy và ngăn cản sinh sôi nảy nở và hình thành các khối u.

4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.

Khi một người bị ung thư nó chỉ cho thấy người đó có những sự thiếu hụt nhiều loại dinh dưỡng. Điều này có thể do các yếu tố di truyền, môi trường, thức ăn và lối sống.

5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.

Để khắc phục những sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng đó, thay đổi chế độ ăn kiêng và bao gồm cả những sự bổ sung sẽ làm hệ thống miễn dịch mạnh lên.

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc, and can cause organ damage, like liver,kidneys, heart, lungs etc.

Hóa trị kéo theo việc làm nhiễm độc các tế bào ung thư đang phát triển nhanh và cũng phá hủy các tế bào khỏe mạnh đang phát triển nhanh trong tủy xương, đường ruột – bao tử, v.v…, và có thể gây ra tổn thương cơ quan nội tạng như gan, thận, tim, phổi, v.v…

7. Radiation, while destroying cancer cells, also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.

Xạ trị, trong khi phá hủy các tế bào ung thư, cũng đốt cháy, tạo thành sẹo và gây tổn hại các tế bào, các mô và các cơ quan khỏe mạnh.

8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.

Điều trị ban đầu bằng hóa trị và xạ trị thường sẽ làm giảm kích thước khối u. Tuy nhiên, sử dụng lâu dài hóa trị và xạ trị không có kết quả trong việc phá hủy khối u thêm.

9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.

Khi cơ thể có quá nhiều chất độc bị đốt cháy bằng hóa trị và xạ trị hệ thống miễn dịch sẽ bị mất tác dụng hoặc là bị phá hủy, vì vậy con người có thể không chống nổi nhiều loại nhiễm trùng và biến chứng.

10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.

Hóa trị và xạ trị có thể làm cho các tế bào ung thư bị biến đổi và trở thành kháng thuốc và khó phá hủy. Phẫu thuật cũng có thể làm cho các tế bào ung thư di căn đến các chỗ khác.

11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.

Một cách hiệu quả để chống lại ung thư là bỏ đói các tế bào ung thư bằng cách không nuôi chúng bằng thức ăn chúng cần để nhân lên.

CANCER CELLS FEED ON:

CÁC TẾ BÀO UNG THƯ ĐƯỢC NUÔI BẰNG:

a. Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal,Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.

Đường là một anh nuôi ung thư. Bằng cách cắt bỏ đường thì cũng cắt luôn một nguồn cung thức ăn quan trọng cho các tế bào ung thư. Đường thay thế như NutraSweet, Equal,Spoonful, v.v… được làm từ Aspartame và nó gây hại. Một chất thay thế tự nhiên tốt hơn là mật ong Manuka hay mật đường nhưng chỉ dùng lượng rất nhỏ. Muối mỏ có bổ sung hóa chất để làm trắng. Thay thế tốt hơn là các amino Bragg hay muối biển.

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soya milk cancer cells are being starved.

Sữa làm cho cơ thể sản xuất ra chất nhầy, đặc biệt là trong đường ruột – bao tử. Ung thư nuôi bằng chất nhầy. Nếu cắt bỏ sữa động vật và thay thế bằng sữa đậu nành không đường thì các tế bào ung thư sẽ bị chết đói.

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.

Các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường axit. Chế độ ăn kiêng có thịt là môi trường axit và tốt nhất là ăn cá, và ít thịt gà tốt hơn thịt bò hay thịt heo. Thịt cũng chứa các chất kháng sinh thú nuôi, các hormone tăng trưởng và các động thực vật ký sinh, mà tất cả đều gây hại, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh ung thư.

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains,seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans.

Chế độ ăn kiêng với 80% rau tươi và nước quả, tất cả các loại ngũ cốc, đậu, hạt khô, và ít trái cây giúp đặt cơ thể vào môi trường kiềm. Khoảng 20% có thể là từ thức ăn nấu chín bao gồm cả các loại đậu.

Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells. To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts)and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).

Nước ép rau tươi cung cấp các enzyme sống dễ hấp thu và tiến đến làm giảm mức độ tế bào ung thư trong vòng 15 phút để nuôi dưỡng và nâng cao tăng trưởng của các tế bào khỏe mạnh. Để giành được các enzyme sống nhằm tạo lập các tế bào khỏe mạnh phải cố uống nước rau quả tươi (hầu hết các loại rau cỏ bao gồm cả giá đậu) và ăn rau 2 hay 3 lần mỗi ngày. Các enzyme bị phá huỷ ở nhiệt độ 104 độ F (40 độ C).

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine.Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water-best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.

Tránh cà phê, trà, và sôcôla, là những thứ có hàm lượng caffein cao. Trà xanh là đồ uống thay thế tốt hơn và có đặc tính chống ung thư. Nước tốt nhất để uống là nước tinh khiết, hoặc nước lọc, để tránh những độc chất và các kim loại nặng trong nước vòi. Nước chưng cất có tính axit, tránh dùng nó.

12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrefied and leads to more toxic buildup.

Protein từ thịt khó tiêu và đòi hỏi nhiều enzyme tiêu hóa. Thịt khó tiêu còn lại trong ruột non trở thành thối rữa và dẫn đến việc sinh ra thêm nhiều chất độc.

13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.

Những bức tường tế bào ung thư có lớp vỏ protein bền dai. Bằng cách nhịn hoặc ăn ít thịt sẽ có nhiều enzyme được giải phóng hơn để tấn công các bức tường protein của các tế bào ung thư và cho phép các tế bào giết người của cơ thể phá hủy các tế bào ung thư.

14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence,Essiac,anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements, like vitamin E, are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.

Một số chất bổ sung xây dựng hệ thống miễn dịch (IP6, Flor-ssence,Essiac,anti-oxidants, vitamins, muối khoáng, EFAs etc.) tạo khả năng cho các tế bào giết người của cơ thể phá hủy các tế bào ung thư. Các chất bổ sung khác, như vitamin E, được biết là gây ra apoptosis, hay cái chết của tế bào theo chương trình lập sẵn, phương pháp của cơ thể loại bỏ các tế bào bị tổn thương, không mong muốn hay không cần thiết.

15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor. Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life.

Ung thư là bệnh về tâm trí, cơ thể và tinh thần. Tinh thần tích cực và hăng hái sẽ giúp chiến binh ung thư thành kẻ sống sốt. Giận dữ, không được tha thứ và sự đau khổ đặt cơ thể vào môi trường axit và căng thẳng. Hãy học cách để có một tinh thần yêu thương và rộng lượng. Hãy học cách thư giãn và hưởng thụ cuộc sống.


16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.

Các tế bào ung thư không thể phát triển mạnh trong môi trường oxy hóa. Thể dục hàng ngày và hít thở sâu giúp lấy thêm nhiều oxy xuống đến cấp tế bào. Liệu pháp oxy hóa còn là một phương tiện khác dùng để phá hủy các tế bào ung thư.

Take note of foll:

Lưu ý :

1. No plastic containers in micro.
Không dùng đồ đựng plastic trong lò vi sóng.

2. No water bottles in freezer.
Không uống nước trong chai nước để tủ lạnh.

3. No plastic wrap in microwave. Johns Hopkins has recently sent this out in its newsletters. This information is being circulated at Walter Reed Army Medical Center as well. Dioxin chemicals causes cancer, especially breast cancer. Dioxins are highly poisonous to the cells of our bodies. Don't freeze your plastic bottles with water in them as this releases dioxins from the plastic.

Không dùng bọc plastic trong lò vi sóng. Johns Hopkins gần đây đã phát tán điều này trên các tạp chí. Thông tin này cũng đang được truyền bá tại Walter Reed Army Medical Center. Hóa chất dioxin gây ra bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Dioxin là chất gây độc cao đối với các tế bào của cơ thể chúng ta. Đừng cho vào tủ lạnh những chai nước vì điều này làm sinh ra dioxin từ nhựa plastic.

Recently, Dr. Edward Fujimoto, Wellness Program Manager at Castle Hospital was on a TV program to explain this health hazard. He talked about dioxins and how bad they are for us.

Gần đây, tiến sĩ Dr. Edward Fujimoto, Wellness Program Manager tại Castle Hospital đã lên TV giải thích nguy cơ sức khỏe này. Ông đã nói về dioxin và tác hại của chúng đối với chúng ta như thế nào.

He said that we should not be heating our food in the microwave using plastic containers.This especially applies to foods that contain fat. He said that the combination of fat, high heat, and plastics releases dioxin into the food and ultimately into the cells of the body.Instead, he recommends using glass, such as Corning Ware, Pyrex or ceramic containers for heating food. You get the same results, only without the dioxin. So such things as TV dinners, instant ramen and soups, etc., should be removed from the container and heated in something else. Paper isn't bad but you don't know what is in the paper. It's just safer to use tempered glass, Corning Ware, etc.

Ông ấy nói rằng chúng ta không được hâm thức ăn trong lò vi sóng mà sử dụng các vật chứa bằng nhựa plastic. Điều này đặc biệt áp dụng cho thức ăn chứa chất béo. Ông nói sự kết hợp của chất béo, nhiệt độ cao và plastic sẽ sinh ra dioxin trong thức ăn và thẩm thấu vào trong các tế bào của cơ thể. Thay vào đó, ông khuyến nghị sử dụng đồ thủy tinh, như Corning Ware, Pyrex hay đồ đựng bằng gốm khi hâm thức ăn. Bạn sẽ thu được kết quả như nhau, chính là không có dioxin. Vì vậy những thứ như các bữa tối trên TV, ramen ăn liền và súp … phải lấy ra khỏi đồ đựng và hâm nóng trong một đồ đựng khác. Giấy không tệ nhưng bạn không biết cái gì đang ở trong giấy đó. An toàn hơn cả là sử dụng đồ thủy tinh chịu nhiệt, như Corning Ware, …

He reminded us that a while ago some of the fast food restaurants moved away from the foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons. Also, he pointed out that plastic wrap, such as Saran, is just as dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave. As the food is nuked, the high heat causes poisonous toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food. Cover food with a paper towel instead.

Ông nhắc nhở chúng ta rằng cách đây ít lâu một số nhà hàng thức ăn nhanh đã bỏ túi xốp chuyển sang dùng túi giấy. Vấn đề dioxin là một trong những lý do. Ông cũng chỉ ra rằng giấy gói plastic, như là Saran, chỉ nguy hiểm khi bọc thức ăn để nấu trong lò vi sóng. Khi thức ăn được nấu, nhiệt độ cao tạo ra các chất độc thường chảy ra ngoài bọc plastic và dính vào thức ăn. Thay vào đó nên bọc thức ăn bằng khăn giấy.

This is an article that should be sent to anyone important in your life, I just did

(PLEASE FORWARD IT TO PEOPLE YOU CARE ABOUT)

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2007

Trị liệu bằng spa


Trị liệu bằng spa: Phương pháp trị liệu này giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng. Nên xem đây là một hình thức giữ gìn sức khỏe và dành cho nó một khoảng thời gian trong cuộc sống hàng ngày (hay hàng tuần) của bạn.

Spa được xem là thiên đường thư giãn cho bạn sau những ngày làm việc căng thẳng. Ngoài cảm giác được xoa dịu toàn thân, spa mang lại cho bạn nhiều lợi ích khác :

- Tăng tuần hoàn máu, giúp máu mang chất dinh dưỡng và khí oxy đến các lớp mô da.

- Làm dịu những vùng cơ và khớp căng mỏi.

- Giúp cân bằng trạng thái của não

- Nâng cao hoạt động giải độc cho da, thận và gan.

- "Mở khóa" cho nguồn năng lượng của cơ thể.

- Hệ thống tế bào bạch huyết được hoạt hóa và hệ miễn dịch của bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2007

Thầy lang chữa khỏi bệnh xơ gan cổ trướng ( xã Minh Sơn - huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An )


Với cái tâm của người thầy thuốc, ông Nguyễn Trọng Phùng, tại xóm Trung Minh - xã Minh Sơn - huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An đã cứu sống nhiều bệnh nhân xơ gan cổ trướng.

Ông Phùng sinh ra trong một gia đình có nghề bốc thuốc chữa bệnh gia truyền. Thuốc chữa bệnh là thuốc nam phối hợp với thuốc bắc. Cho đến nay, thực tế không đếm xuể con số người bị bệnh gan - mật tìm đến nhà ông...

Một ngày nắng tháng 6 miền Trung như đổ lửa, tôi tìm đường về ngôi làng nhỏ Trung Minh - Minh Sơn - Đô Lương - Nghệ An theo lời đồn về một “ông lang” có tài chữa bệnh gan.

Con đường ngoằn ngoèo sau luỹ tre làng miên miết chân đồi dẫn tới một xóm nhỏ với những ngôi nhà ngói cũ. Không cần hỏi, tôi cũng biết mình đã tìm đến đúng địa chỉ. Bởi cạnh nhà ông Phùng người và xe đông đúc.

Thật lạ, nhà ông Phùng chữa bệnh lại không có biển báo, chỉ những nhà hàng xóm trông xe, cho khách ở trọ thì bày biển “Trông xe vào nhà ông Phùng”.

Khách đông, phải chờ đến trưa tôi mới gặp được ông Phùng. Tôi vào ngồi cùng những bệnh nhân chờ lấy thuốc. Có khoảng 40 người đang ngồi chờ tới lượt đưa đơn để được bốc thuốc. Họ từ khắp nơi trên cả nước đến đây: Hà Tây, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế...

Nhiều nhất tất nhiên vẫn là những người Nghệ An. Tôi hỏi thăm người đàn ông ngồi ngay bên cạnh, mái tóc đã bạc phơ, gân guốc. Ông là Hoàng Ngũ ở Tuyên Hóa - Quảng Bình, 67 tuổi, bị xơ gan cổ trướng. Ông đã đi chữa ở Bệnh viện TW Huế, được xác định là bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối, bụng cứng đơ, to phình. Bệnh viện TW Huế bó tay, ông tìm đến bệnh viện Việt Nam - Cu Ba nhưng bệnh viện cũng trả về.

Những tưởng đã vô phương cứu chữa thì may mắn thay, ông nghe những người dân làng bên truyền tin có thầy Phùng chữa gan rất giỏi ở Đô Lương - Nghệ An. Các con ông đã khẩn cấp đưa ông vượt qua mấy trăm cây số để gặp thầy.

Đến nơi, thầy Phùng bắt mạch và gật đầu vì đã tìm ra được nguyên do căn bệnh của ông, thầy kê đơn cho thuốc. Đợt một ông được thầy cho năm thang thuốc mang về sắc uống, bệnh ông bắt đầu đỡ và chỉ sau 4 đợt thuốc khoảng 20 thang ông Ngũ đã khỏi bệnh!

Tuy nhiên, hai năm sau, do ông không kiêng rượu, thuốc lá nên bệnh lại tái phát. Các con ông lại một lần nữa đưa ông đến nhà ông Phùng. “Lần này thì phải quyết tâm kiêng rượu, thuốc theo lời thầy thôi!”- Ông Ngũ nói, khuôn mặt già nua ánh lên vẻ lạc quan.

Phía bên tay trái ông Ngũ, anh Đinh Văn Thướng, quê ở Thường Tín, Hà Tây đang mân mê tờ giấy xét nghiệm men gan từ bệnh viện TW Huế. Anh bị viêm gan B, không có biểu hiện gì ra ngoài, song men gan rất cao. Từ Hà Tây anh đã tìm đến ông Phùng theo lời mách bảo của bà con lối xóm, có người làng anh bị viêm gan A và đã được điều trị khỏi nhờ thuốc của ông Phùng.

Anh đã khám và đã uống xong một đợt thuốc. Anh vừa đi xét nghiệm lại, men gan đã giảm đi nhiều. Anh vào lần này để lấy thuốc đợt hai. Anh bảo, theo lời thầy Phùng thì chỉ cần ba đợt thuốc khoảng từ 15 đến 20 thang thuốc là bệnh sẽ khỏi. Anh Lê Văn Huỳnh, ở Lệ Thuỷ, Quảng Bình không chờ chúng tôi hỏi nói luôn: ở Huế, tiếng của ông Phùng ai mà không biết.

Như tôi đây, bị xơ gan vào khám và chữa trị tại bệnh viện TW Huế nhưng không đỡ, tình cờ được mọi người mách bảo ra đây, may quá là may, tôi đã uống đợt thứ nhất rồi. Vào Huế khám lại thì đỡ khoảng sáu mươi phần trăm. Lần này tôi cũng ra để lấy thuốc đợt hai. Thật không có ông Phùng thì chẳng biết những người bệnh nghèo như chúng tôi sẽ thế nào nữa.

Cám ơn những người bệnh, tôi rời khỏi phòng chờ vào khu khám bệnh, nơi ông Phùng đang bắt mạch cho bệnh nhân, để xem người thầy thuốc mà những người bệnh hết lòng khen ngợi kia là như thế nào?

Căn phòng nhỏ chật chội và cũ kỹ, khoảng chừng mười mét vuông được quây thành một ô vuông nhỏ nhắn để tiếp những người bệnh, tấm lưới che ngang cách một cái bàn gỗ để bệnh nhân đưa tay bắt mạch. Ở phòng khám này không có một dụng cụ y tế nào ngoài năm ngón tay hồng hào của ông Phùng.

Theo ông trừ những căn bệnh như ung thư thì ông cũng như tất cả các thầy thuốc khác trên thế giới đều phải bó tay, còn những bệnh liên quan đến gan như xơ gan cổ trướng, viêm gan A, viêm gan B, u gan, viêm gan cấp... thì chưa có trường hợp nào ông Phùng chịu bó tay.

Ông Phùng không để ý đến sự quan sát của tôi. Khuôn mặt người thầy thuốc 71 tuổi hồng hào và phúc hậu, dáng người ông nhỏ nhắn và điềm tĩnh. Giọng nói trầm, ấm áp chất giọng miền Trung. Khi bắt mạch, khuôn mặt ông đăm chiêu đến lạ. Như thể thần thái của ông bị từng mạch đập trong cơ thể người bệnh cuốn vào, lắng nghe, chẩn đoán.

Nghề chữa bệnh gan gia truyền đến ông Phùng là ba đời. Mỗi ngày, bình quân ông tiếp khoảng 50 người từ khắp mọi miền đến khám chữa bệnh. Vị chi mỗi năm có khoảng 5000 - 6000 người tìm đến nhà ông.

Tính từ đời ông Phùng, khoảng gần 50 năm khám chữa bệnh, thì biết đã có bao nhiêu ngàn người đặt chân đến mảnh đất này? Những cuốn sổ bệnh án từ cách đây mấy chục năm ông vẫn giữ, hàng chồng, hàng chồng, những cuốn sổ đã úa màu, biến dạng vì các chú mối tinh nghịch quấy quả, những nét chữ đã mờ dần theo năm tháng. Nhưng ông vẫn giữ lại để làm tư liệu.

Trong số đó có tên nhiều người bị bệnh gan, đi Đông đi Tây, hết thuốc ta thuốc Tây rồi mà vẫn chẳng khỏi lại tìm đến ông,… thường thì ông chỉ cho tối đa khoảng 20 thang thuốc và họ khỏi bệnh? Mà thuốc của ông, chỉ 10 nghìn đồng một thang cho người lớn, 6 nghìn đồng cho trẻ em cộng với tiền khám bệnh, người lớn 10 nghìn đồng, trẻ em 5 nghìn đồng.

Uống thuốc phải đi với một chế độ kiêng khem. Việc mua thuốc cũng có quy định riêng. Viêm gan cấp, mỗi lần khám được mua 3 chén; Viêm gan B, xơ gan uống trong vòng 3 tháng, mỗi tháng 6 thang, mỗi tháng 5 ngày uống khoảng 18 thang thì khỏi bệnh(?).

Người trong tỉnh được lấy 3 thang thuốc một lần khám, người ngoại tỉnh được “ưu tiên” lấy 5 thang. Sau đó bắt buộc phải đến khám lại để lấy thuốc tiếp. Người nhiều tiền muốn lấy thêm thuốc cũng không được! Ngược lại ông Phùng thường ưu tiên cho những bệnh nhân nghèo, những bệnh nhân nặng.

Tôi được nghe kể nhiều chuyện về những người bệnh đến nơi này. Anh Thu - con trai vị giám đốc bệnh viện Việt Nam - Ba Lan của Nghệ An bị một vết chấm sáng ở gan, dấu vết của bệnh viêm gan mãn tính. Các bệnh viện đều chẩn đoán là anh bị ung thư gan, trả về.

Còn nước còn tát, anh tìm đến ông Phùng. Chỉ sau 5 đợt thuốc, bệnh anh khỏi! Còn có niềm vui nào lớn hơn khi “người chết” được “sống lại”. Gia đình anh mang ơn, năm nào cũng đến thăm “thầy Phùng”. Có lẽ anh Thu là một trong nhiều trường hợp đã được ông Phùng chữa khỏi từ những sự chẩn đoán sai của các cơ sở y tế khác?


Ông Phùng (trái) và người bệnh
Nhiều vị quan chức cao cấp cũng đã tìm về đây. Năm 1988, Trung tướng Na - khỏn, ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, trong dịp đến làm việc tại Quân khu 4 có hỏi thăm Trung tướng Tư lệnh Nguyễn Quốc Thước: có biết ai chữa gan không, vì chính ông bị xơ gan cổ trướng.

Ngay lúc đó, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước điện sang Ban y tế Tỉnh ủy Nghệ An hỏi thăm vì cũng đã hơn một lần Trung tướng nghe nói đến ông Phùng. Khi đã biết thông tin chính xác, Tư lệnh cho xe về Minh Sơn - Đô Lương đón ông Phùng ra Vinh khám bệnh cho vị Tướng Lào.

Ban đầu ông Phùng không đi, nhưng sau đó vì nghĩ đến quan hệ ngoại giao của hai nước nên vị lương y đã xuống Vinh khám bệnh. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước kể lại: “Có một câu nói của ông Phùng cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ.

Ông bảo: “Không phải là tôi kiêu ngạo không đi theo xe xuống khám bệnh cho vị tướng Lào, mà vì khi tôi xuống đây khám cho một người thì ở nhà còn có năm mươi người bệnh chờ tôi, nhiều người từ nơi xa đến, không kịp giờ khám họ lại phải trọ lại thêm một ngày, khổ thân ra. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ cho thấy tấm lòng của ông Phùng.

Là một thầy thuốc chữa bệnh gia truyền nhưng ông Phùng biết kết hợp với các phương pháp khoa học hiện đại như bắt buộc bệnh nhân phải có giấy xét nghiệm men gan của bệnh viện TW trong một số trường hợp như viêm gan B. Ông Phùng là một trong những thầy thuốc hiếm thấy ở Việt Nam mình!”.

Khi bệnh của Tướng Na - khỏn đã được chữa khỏi, về Lào, ông đã giới thiệu cho Đại tướng Si-Fon(?), ủy viên Bộ Chính trị và nhiều người bạn Lào sang chữa, chính Trung tướng Nguyễn Quốc Thước giới thiệu cho Thượng tướng Nguyễn Chơn về gặp ông Phùng để khám khi có triệu chứng về gan.

Trong chuyến công tác tại Nghệ An, Thượng tướng đã đáp máy bay về gặp ông Phùng. Cả xã Minh Sơn ai cũng vui. Được biết sau khi chữa khỏi bệnh, Tướng Na - khỏn có nhã ý tặng ông Phùng một món quà có giá trị, là một chiếc xe ôtô con để tiện đi lại nhưng ông Phùng từ chối!

Ông không nhận một món quà nào, ngoài 10 nghìn đồng một thang thuốc của bệnh nhân. Người nhiều tiền cho quà ông không nhận, nhưng người nghèo đến tìm ông, ông chữa bệnh mà không lấy tiền.

Anh Nguyễn Thống, con rể của ông Phùng kể lại rằng, có những người bệnh như anh Trần Đình Đồng, 42 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng bị xơ gan, cổ trướng, bệnh viện Bạch Mai trả về; anh Phan Đình Thanh, thị trấn Cày, Thạch Hà, Hà Tĩnh bị xơ gan cổ trướng, bệnh viện Bạch Mai trả về; anh Nguyễn Đình Thái u gan, bệnh viện Chợ Rẫy trả về…

Họ đều đã đến ông Phùng và căn bệnh tưởng vô phương cứu chữa của họ đã biến mất sau những thang thuốc gia truyền của ông Phùng (?) Có câu chuyện cách đây hai năm, người trong làng ngoài xóm ai cũng nhớ, một người mù ở huyện Thanh Chương, Nghệ An cùng một đứa con nhỏ tìm đến nhờ ông Phùng chữa bệnh cho con bà, nhưng cuối cùng chính bà mới là người mắc bệnh viêm gan A.

Ông Phùng đã bắt mạch và cho thuốc bà mà không lấy tiền vì hoàn cảnh của người đàn bà kia rất khó khăn. Thật khó tin, nhưng bà con chòm xóm ai chẳng biết tính ông Phùng, từ ngày xửa ngày xưa, người trong làng có bệnh đến chữa, không có tiền trả, thì trả bằng cân thóc, con gà, người nghèo quá, ông Phùng cho thuốc về uống mà không có một đòi hỏi nào. Thời buổi này mà vẫn có những vị lương y như thế thật là hiếm thấy.

Khoảng hơn 11 h trưa nhiều người bệnh vẫn còn chờ ngoài sảnh, nhưng đã đến giờ nghỉ. Ông Phùng ra đón chúng tôi vào nhà, ông niềm nở, nhưng chợt nghiêm khắc nói: Có một vài người xưng là nhà báo cũng đến đây ngỏ ý viết bài nhưng chưa viết đã đưa ra giá, xin nói thật là tôi đây không cần quảng cáo!

Gia đình tôi đã ba đời làm nghề bốc thuốc, lấy Đức cứu người là chính, đâu có cần quảng cáo. Hiện nay bệnh nhân đã đông lắm rồi, khách đông nữa thì chúng tôi không đủ thuốc cho người bệnh, phải đi hàng trăm cây số để lấy thuốc, con cháu cũng phải vất vả nhiều. Mà cô thấy đấy, tiền thu vào cũng chỉ vừa đủ chi phí thôi.

Làm thầy thuốc phải giữ chữ tín, người đời mới phục, mình sống nhân đức còn để phúc cho con cháu. Tôi có mười hai đứa con, chín trai, ba gái, tôi vẫn quan niệm của cải của tôi là đó. Mười hai đứa con, sinh ra và lớn lên trong những ngày tháng khó khăn nhất của đất nước, đạn bom, nghèo đói, vậy mà đứa nào cũng lớn khôn khỏe mạnh thế là mừng vui lắm rồi.

Tiền bạc rồi cũng đến thế mà thôi. Tôi vẫn dạy các con tôi rằng, gia truyền gì thì cũng phải học, phải đọc sách thánh hiền. Vô học, bất thuật. Tổ tiên tôi để lại một tủ sách cổ, những cuốn sách thuốc quý giá tôi đã thuộc làu làu từ những năm 20 tuổi, khi bắt đầu được bố tôi truyền nghề.

Nghề bắt mạch phải chính xác, muốn vậy phải học, học một cách kiên trì. Tôi vẫn dạy các con tôi rằng làm thuốc chỉ để làm giàu là bất lương! Không được ăn xổi. Nghề gì qua loa được chứ nghề bốc thuốc thì phải bằng mọi giá cứu người trước đã.

Thời của tôi khổ lắm. Khổ mới phải cố gắng. Con cái tôi dẫu sao vẫn ở một thời đại khác, vì thế mà tôi sợ. Tôi vẫn canh cánh một nỗi lo... Nỗi lo từ thời cụ tổ tôi về một nghề gia truyền đã mấy đời tồn tại.

Nói đến đây, gương mặt vị lương y đăm chiêu lạ lùng. Ông như đang hồi ức về những ngày xa xưa, những ngày ấu thơ ở cái xóm nghèo Trung Minh, nơi ông phải tự mình bươn chải những bước đầu tiên trong cuộc đời để có được ngày hôm nay.

Từ ngày trẻ bôn ba khắp nơi, trong Nam ngoài Bắc sang Lào để tìm thuốc. Những ngày gian khổ xa nhà, mày mò những bước đầu tiên về nghề y ở trường y học Tuệ Tĩnh… Hiện nay ông đang truyền nghề cho anh con trai thứ Nguyễn Trọng Tạo, anh Tạo đã tốt nghiệp trường Trung cấp Y – Nghệ An, đang ở nhà bắt mạch kê đơn cùng ông Phùng.

Anh con trai út Nguyễn Trọng Chung, hiện đang học năm thứ tư khoa Y học cổ truyền trường Đại học Y, Hà Nội. Ông Phùng ước mong sẽ được sang Trung Quốc một chuyến để tìm kiếm một vài nguồn tư liệu để phục vụ cho việc viết một cuốn sách của mình nhưng có nhiều lý do khiến ông chưa đi được, một trong những lý do cơ bản theo ông là chưa đủ tiền!

Câu chuyện đang dở dang thì có tiếng bà Phùng gọi đâu đó. Tôi xin phép ra về để ông Phùng còn nghỉ ngơi kịp giờ khám buổi chiều với bao nhiêu bệnh nhân đang chờ đợi.

Trên đường về ngoằn ngoèo sỏi đá chang chang nắng, hanh hao gió Lào của xứ Nghệ, tôi vẫn nghe văng vẳng lời nói của ông Phùng: Giàu nghèo gì nghề thuốc này đâu cô. Mỗi người được trời ban cho một phận.

Trần Hoàng Thiên Kim (tienphongonline.com)

Phần bổ túc :

ở huyện em có ông lang An, chuyên về gan. Bố em vài năm trước bị gan nhiễm mỡ, cắt thuốc của cụ nữa năm, cộng với chế độ ăn hợp lý mà cụ yêu cầu, thế là khỏi liền.Bà hàng xóm nhà ông ngoại em bị sơ gan cổ chướng, 3 năm trước cững cắt thuốc của cụ, bây giờ đi gặt nhoay nhoáy rồiCụ nổi tiếng về các bệnh gan lắm. Nếu chị quen ai ở huyện Hoài Đức Hà Tây, hỏi họ thì ai cũng biết cụ đấy. chị đến Xã Vân Canh (Từ Hà nội đến ngã tư Nhổn rẽ trái khoảng 3km), hỏi cụ Lang An thì ai cũng biết.


BÀI THUỐC BÍ TRUYỀN CỦA MỘT TỬ TÙ TRUNG HOABa ngày trước khi bị hành hình, một người Mỹ gốc Hoa quyết định tiết lộ một bài thuốc bí truyền mà dòng tộc của ông chỉ truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái. Trước khi mọi người cùng biết bài thuốc mà ông sắp tiết lộ, bài thuốc đã truyền đến đời thứ 5. Bài thuốc thật đơn giản, dễ nhớ bởi có 2 vị: Bán liên chi 1 lạng, Bạch hoa xà thiết thảo 2 lạng. Hai vị này trộn chung và nấu uống thay trà. Điều kỳ diệu là nó chủ trị và ngăn ngừa được bệnh ung thư - một căn bệnh Tây y vẫn còn bó tay. Nó thực sự hiệu nghiệm với ung thư gan, dạ dầy, dạ con và ung thư vú. Thuốc có tác dụng mát gan, tiêu mỡ, lọc máu, trị huyết áp cao, ho nóng, trị nhức mỏi xương cốt và bệnh nhức đầu, mất ngủ.Bán liên chi và Bạch hoa xà thiết thảo là cây cỏ không độc, có rất nhiều ở đất nước ta. Trong chiến tranh, bộ đội dùng Bạch hoa xà thiết thảo trị rắn cắn, viêm loét... Thuốc có tác dụng tiết các chất dơ bẩn trong cơ thể. Do vậy, trong những lần uống đầu sẽ đi đại tiểu tiện đều nhiều lần trong ngày. Các chất hôi, chất mủ đều theo phân, nước tiểu ra ngoài cơ thể. Sau đó, uống thường xuyên thì mỗi ngày đi tiểu thoải mái và sạch, đó là lúc thuốc có hiệu nghiệm, tinh thần của người bệnh minh mẫn, khoẻ khoắn, chứng đau đầu tan biến. Trường hợp ung thư ngoài da thì dùng nước uống, sắc giã lấy nước đắp lên vết lở.Trong thời gian uống thuốc, bệnh nhân không uống các chất có độc cồn. Vì cồn sẽ làm loãng thuốc, bớt công dụng thuốc. Thuốc uống thay trà vì nó có vị dịu ngọt dễ uống. Bởi vậy già trẻ, gái trai ai cũng có thể dùng được.Bài thuốc mang lại hiệu quả khả quan cho người bệnh. Một thương gia Nhật Bản kinh doanh khách sạn ở Tokyo bị ung thư gan. Ông sang Mỹ điều trị bằng bài thuốc này và sau 4 tháng điều trị bệnh ông đã thuyên giảm, hiện nay vẫn còn sống. Thấy bài thuốc có thể cứu nhân độ thế ông bèn hiến cho Dưỡng đưòng Phật giáo Tokyo, Phật giáo Tokyo biết ở TP. HCM có nơi chữa bệnh từ thiện của Phật giáo, bèn tặng lại cho nhà thuốc Tuệ Tĩnh Đường. Với bài thuốc này, bạn có thể mua ở bất kỳ tiệm thuốc đông y nào. Trong quầy hàng thuốc Nam - chợ Phan Thiết bạn chỉ tốn 6.500 đ là có thể mua được và nấu uống trong nhiều ngày.

Bạn cho mình địa chỉ và 1 số chi tiết về ông Lang Hạnh được không? bố bạn mình cũng bị giống bố bạn. Trước khi vào viện đã uống thuốc của ông Phùng ở Nghệ An rồi nhưng thuốc cũng tuỳ từng người hợp thôi. Mà đợt trước (cuối năm 2005) bạn mình đã về nhà ông ý nhưng toàn con ông ý chữa thôi chứ ông ý k ra tay đâu.


ĐC ông lang Hạnh:

Thôn Thanh Lũng, Tiên Phong, Ba Vì, Hà Tây

ĐT NR: 034.862331

DTDD: 0912066416

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

Ăn chay theo xu hướng mới tại quê nhà


Bạn mở ti vi, đang cảnh báo dịch lợn tai xanh, bạn mở báo chí, từ báo giấy đến báo o­nline, đâu đâu cũng tràn ngập cành báo không ăn thủy cầm, không ăn gia cầm, thế thì ăn gì đây ? Đã bao giờ bạn ăn chay chưa ? Bạn thấy nó có vẻ…vớ vẩn, hay nghĩ rằng mình không phải nhà sư, sao lại đi quan tâm đến ăn chay nhỉ ? Không phải đâu bạn ơi !!

Không phải đâu bạn ơi , có cả một thế giới khác xung quanh bạn đang ăn chay đấy, từ một anh trông rất sáng sủa, cà vạt bảnh bao, tới một chị người nước ngoài đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ… bạn có thể hình dung họ là những người ăn chay? Không chỉ ăn chay theo ngày, mà ngày nào họ cũng ăn chay, trông họ vẫn hồng hào, sành điệu đẹp đẽ. Còn bạn, bạn có muốn thử không ?


Hãy tìm hiểu về ăn chay đã nhé.

Trước tiên, bạn nên phân biệt ăn chay bình thường và ăn chay theo kiểu nhà Phật. Theo đạo Phật, người tu hành phải ăn chay, chỉ được ăn những loại hoa quả, rau củ chứ không được ăn thịt và những sản phẩm được làm từ động vật. Ngoài ra, lại có hình ăn chay vẫn dùng trứng và sữa.

Đã qua rồi thời kỳ thực đơn chay chỉ là những món rau xanh – đậu hũ. Thực phẩm chay bây giờ được “nâng cấp” hơn nhiều với đủ loại từ thực phẩm đông lạnh, đóng gói, đến đồ hộp, đồ khô... không thua thức ăn mặn

Không chỉ những người theo đạo Phật mà hiện nay nhiều người không theo đạo cũng rất thích ăn chay. Thị trường thực phẩm chay đang trở thành món ăn “thời thượng”. Đầu tháng 7 âm lịch, bước vào mùa chay tịnh lớn nhất trong năm, thị trường này đặc biệt sôi động với nhiều loại thực phẩm khô, đóng hộp, ăn liền rất tiện dụng.

Hiện nay, các bà nội trợ chẳng khó khăn gì để tổ chức một bữa tiệc chay tại nhà với đầy đủ các món, kể cả những món khá đặc biệt như thịt vịt quay (nguyên con), heo sữa quay (nguyên con), lẩu chay... Người tiêu dùng mua về chỉ cần chiên sơ hoặc nấu sôi là có thể dùng được ngay. Ngoài ra, còn có nhiều loại thực phẩm chay ăn liền hoặc chỉ cần sơ chế như đồ hộp chay (đủ loại từ thịt ba lát, bò hầm, ra-gu sườn, cánh gà cà ri, xúc xích xốt cà, cá rô xốt chua cay...); thực phẩm đóng gói: mắm lóc, gà xé, sườn xào chua ngọt, gà xào sả ớt ăn liền và các loại khô: khô nai miếng, khô bò, khô cá thiều, chà bông heo...

Thực phẩm chay dạng nguyên liệu có cả trăm chủng loại, từ thịt dê, cừu, bò, vịt, gà, cá ba sa, cá điêu hồng, cá tai tượng, cá rô, cá bạc má, tôm, cua, mực, tôm khô, hải sâm, cá lóc, bao tử heo, mề vịt, heo lát, gà xé, cá viên, trứng... Thậm chí có cả nước mắm, bột nêm, bột canh, gói nêm vị phở, bột lẩu, bột canh... chay được đóng gói tinh tươm cho khách hàng tùy nghi sử dụng để “sáng tạo” món ăn. Cô Hiền, nhà ở quận Đống Đa, một khách hàng thường mua các món chay ở siêu thị cho biết: Thực phẩm chay đóng gói, khô hiện nay có mùi vị riêng, khá giống thực phẩm mặn nên rất dễ ăn.


Nếu trước đây, thực phẩm chay khô, đóng gói nhập từ Trung Quốc, Đài Loan chiếm lĩnh thị trường thì hiện nay, hàng trong nước chiếm đa số. Tuy nhiên việc chế biến những thực phẩm này đúng cách và ngon miệng không phải ai cũng biết. Một số trường dạy nấu ăn tư nhân đã nhanh nhạy đưa ra các khóa học dạy nấu ăn chay cho những ngày rằm tháng Bảy được nhiều người quan tâm. Ví dụ như TT Dạy nấu ăn Ezcooking số 15 Bích Câu Hà nội (www.ez-cooking.net) có dạy một khóa 2 buổi chuyên dạy cách làm món chay đã được nhiều người đăng ký.

Vậy nên, đừng nghĩ rằng ăn chay tức là chỉ có đậu, có rau. Mà bạn vẫn hòan tòan có thể rất ngon miệng khi khéo léo sáng tạo và sử dụng các loại thực phẩm chay làm sẵn. Ăn chay, để bảo vệ sức khỏe mình và gia đình thì tốt rồi, tại sao không?

Theo Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2007

NHÀ HÀNG CHAY và Health Food Stores ( Los Angeles and Orange County California + Taipei, Taiwan )


Los Angeles and Orange County California

Los Angeles Area:

Country Life, 888 S. Figueroa, (213) 489-4118

Bodhi Garden, 1498 W. Sunset Blvd, (213) 250-9023
Chinese/Vietnamese. “Inexpensive storefront in ethnic neighborhood 10 minutes from downtown LA. Food is prepared carefully and to order, but seems to be a bit bland. At the low prices, it’s worth trying the more elaborate items.” Closed Tue.

The Good Life Health Food Centre, 3631 S. Crenshaw Blvd, (213) 731-0588 Open Mon-Sat 10am-10pm, Sun 11am-7pm.

Naturally Fast, 11661 Santa Monica Blvd, West L.A. (west of the 405), (310) 444-7886 Lacto-vegetarian natural fast foods. Open Mon-Fri 11am-9pm, Sat 11am-8pm, Sun 12noon-7pm.

Chandni, 2 locations:
1909 Wilshire Boulevard, (310) 839-0482
3808 Bagley Avenue. Lacto-vegetarian Indian. They also have a bargain of an all-you-can-eat lunch buffet, ($5.50,1996). “The best vegetarian Indian food in LA!”

Govinda’s, 3764 Watseka Avenue, (310) 836-2676
Indian lacto-vegetarian. Open Mon-Sat 11am-3pm & 5pm-8:30pm.
Closed Sun.

Raja, 8875 West Pico Blvd, (213) 550-9176
Indian. Buffet lunches. Formal suppers. Potato and cauliflower dishes are their specialty. Open Mon-Sun.

Gate of India, 7300 Sunset Boulevard (at Fuller)

Newsroom Cafe, 120 N Robertson Blvd between 3rd And Beverly Blvd, (310) 652-4444 Asian/Indian/Italian/Mexican/Thai low-fat. Open Mon-Wed 8am-10pm, Thu-Fri 8am-11pm, Sat 9am-11pm, Sun 9am-10pm.

A Votre Sante, 2 locations:
345 N. La Brea Avenue, (213) 857-0412
13016 San Vicente Blvd (at 26th), Brentwood, (310) 451-1813 Open for lunch, dinner and brunch.

Mother Earth, 11277 National Blvd (at Sawtelle), (310) 477-0555

Alhambra Los Angeles County, California, USA

Ten-In, 640 W. Valley Blvd (corner of 7th), (626) 458-9682 Chinese Buddhist. “Lots of fake meat dishes. Bright and pleasant atmosphere.
Monterey Park, Los Angeles County, California, USA

Happy Family, Chinese Vegetarian, 608 N. Atlantic Blvd. Monterey Park, CA 91754 Tel. 818-282-8986 Fax. 818-282-6756 and 18425 E. Colima Rd., 2F Rowland Heights, CA 91748 Tel. 818-965-9923 Fax.
818-965-9953

South Elmonte, Los Angeles County, California, USA

Veggie Life Restaurant, Vietnamese Vegetarian, 9324 E. Garvey Avenue, # B (626) 443-8687. Fast Food, Gourmet, no cholesterol, low fat. Open 6 days-, 7:00 AM-8:00 PM, closed Sunday.

South Elmonte, Los Angeles County, California, USA

Veggie Life Restaurant, Vietnamese Vegetarian, 9324 E. Garvey Avenue, # B (626) 443-8687. Fast Food, Gourmet, no cholesterol, low fat. Open 6 days-, 7:00 AM-8:00 PM, closed Sunday.

Cerritos, Los Angeles County, California, USA
Vegi Wokery, 11329 183rd Street, (310) 809-3928
Chinese natural foods. “Small, reasonably priced, all-vegan Chinese restaurant. Handmade with the finest vegetarian ingredients, including meat substitutes. No eggs, no dairy, no MSG.”

Madhu’s Dasaprakash, 11321 East 183rd Street, (310) 924-0879 South Indian. Perhaps the best South Indian food in California. Closed Mon.
City of Industry, Los Angeles County, California, USA

Vegie Green, 17859 Colima Road, (818) 913-8833
International low-fat natural foods. All you can eat buffet. Strictly vegan. Posted: “No animal products allowed in this restaurant please.” We have been there many times; and the food and service is always excellent.” Open daily & evenings.

Hollywood, Los Angeles County, California, USA

Nature Club Cafe, 7174 Melrose Avenue, (213) 931-8994 Open daily for lunch and dinner.

Paru’s, 5140 Sunset Blvd, (213) 661-7600 South Indian lacto-vegetarian. Most dishes vegan.

Toi on Sunset, 7505 ½ W. Sunset Blvd, (213) 874-8062
a Thai restaurant that reaches out to vegetarians


Orange County

Anaheim, Orange County, California, USA

The Greenery Natural Kitchen, 323 S. Magnolla, 761-8103 Los Sanchos, on Harbor Blvd just past Chapman. Inexpensive Mexican fast food.

Fountain Valley, Orange County, California

Au Lac Vegetarian Restaurant
16563 Brookhurst St. (714) 418-0658

Westminster, Orange County, California
Hoa Tam Vegetarian Restaurant
9225 F Bolsa Ave. (714) 891-8952 (inside New Saigon Mall)

Disneyland
Bengal Barbecue, in Adventureland. Vegetarian shishkabob (vegan) consists of skewered potato, mushroom, squash, bell pepper, and onion.
River Belle Terrace, entrance in Adventureland and Frontierland Vegetable stew (vegan) served in a bread bowl (unsure if vegan).

Ville Verde, at Disneyland Hotel
Some of the homemade pasta is eggless. Fettuccine with roasted vegetables (eggplant, onion, squash and tomato) is vegan if ordered without pesto sauce.

Goofy’s Kitchen
Buffet with plenty of vegan food.

Online Soyfoods Mail Order Companies

Irvine, California

Vegetarian Cusine Thai and Chinese
14370 Culver Drive Suite 2 G
Irvine, CA 92604 Tel. (949) 551-8222 Fax. (949) 551-8916
All Fơods consist of soy products and vegetables, no MSG, low in fat.
(Manager-owner is holding M.D. and Ph. D. from University of Southern California, Los Angeles (USC))

San Jose, California

The International Vegetarian House
520 East Santa Clara Strêt
San Jose, CA 95112
Tel. (408) 292-3798 www.imvn.com/veghouse

Phoenix, Arizona

4812 N. 7th Avenue
Phoenix, Arizona 85013
Tel. (602) 780-0855

Taipei, Taiwan

Thiên y Restaurant (Zhi-Yi Limited Company)
1 F No. 19 248 Strêt 4 Avenue
Zhong Xiao East Road, Taipei
Tel. 886-2-772-9682

Toronto, Canada

Bồ Ðề Duyên Restaurant
254 Spadina Avenue, 2nd Flơor (South of Dundas)
Tel. (416) 703-1247

Buđdha's Restaurant
666 Dundas St. W. (East of Bathurst)
Tel. (416) 603-3811

Lotus Garden
393 Dundas St. W. (West of Beverly)
Tel. (416) 598-1883

Oriental Vegetarian Restaurant
349 Broadview Avenue (South of Gerrard)
Tel. (416) 463-6686

Cơm chay nàng Tấm ( Hà Nội )Bất kể mùa đông hay mùa hè, đang quanh quẩn ngây ngất với những thịt những cá thường nhật mà nghe bạn đồng nghiệp rủ một câu "Cơm chay Nàng Tấm không?" là thấy sướng ran cả người. Nghe đã thấy ngon, nghe đã thấy gợi. Vẫn là bát cơm nóng bốc khói nghi ngút, vẫn là con cá chép tẩm bột rán vàng óng, là đĩa nem cua bể thơm phức, bát mọc nước lăn tăn gợn mỡ, thế mà ăn lại thấy khác, thấy lạ

Cái cảm giác ăn xong một bữa cơm chay cũng lạ, no căng bụng mà vẫn không thấy nhờn mỡ, không ngấy. Ấy là bởi những tài hoa tâm huyết của người nấu cơm chay đã dồn hết cả vào những món ăn chay tịnh đó.

Nấu cơm chay ngon chẳng dễ. Các vật liệu chay phải được lựa chọn rất khắt khe, kỹ lưỡng: rau quả tươi, đậu phụ, phù trúc, nấm hương, mộc nhĩ... của Việt, cộng thêm cả những sản phẩm chay nhập khẩu từ Đài Loan, Thái Lan. Khẩu vị của người ăn chay cũng khác nhau. Người Việt thích ăn những món chay chế biến sẵn của Đài Loan, Thái Lan, trong khi người nước ngoài lại đặc biệt thích các món salad chế biến từ rau quả tươi Việt . Trong một mâm cơm lại vẫn phải đủ rau tươi, món xào, món nấu, rán, canh để kích thích vị giác và cung cấp đủ calo đảm bảo cho sức khoẻ mọi người.

Để chiều được lòng khách, chị Diễm - giám đốc nhà hàng Cơm Chay Nàng Tấm đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Trước khi mở cửa hàng, chị còn phải đi Huế, Sài Gòn.. và rất nhiều vùng trên toàn quốc để tìm hiểu các nguồn nguyên liệu, để ... "ăn" và tự thấm các món ăn chay ở các chùa khắp cả nước. Chị đã mày mò suốt nhiều tháng trời để tạo ra vị riêng cho món ăn chay Hà Nội: không quá cay như món Huế, không quá ngọt như món Sài Gòn .. mà thật đặc trưng Hà Nội.

"Vui lắm!" - Chị Diễm hồ hởi nói. Khi mở cửa hàng, chị dự định đối tượng khách hàng của cửa hàng là tầng lớp trung niên trở lên và các nhà chùa, nhưng không ngờ giới trẻ và người nước ngoài cũng thích ăn cơm chay nhiều đến thế. Không chỉ vì cơm chay dễ tiêu hóa, giảm béo, không chỉ vì không gian ấm cúng gần gũi của nhà hàng (Cơm chay Nàng Tấm là nhà hàng duy nhất ở Hà Nội có lò sưởi củi), mà còn vì ăn cơm chay đang trở thành một "mốt văn hoá" trong giới trẻ.

Một nhà báo nước ngoài đã đánh giá: Chất lượng phục vụ của CCNT đạt 3 sao, chất lượng món ăn đạt 4 sao (theo báo Đầu tư). Vì thế mà mỗi bữa ăn ở đây, bạn sẽ thấy đông nghẹt khách, nhưng không khí lại vẫn rất ... "chay", lịch sự và thanh khiết.

"Nàng Tấm" - nghe cái tên đã toát lên vẻ chịu thương chịu khó, đảm đang, dịu hiền. Nghe đã thấy hiển hiện trước mặt mâm cơm nóng sốt được nấu bởi một bàn tay phụ nữ Việt ân cần, tha thiết. Nghe đã thấy ngon. Nghe đã thấy thèm đến với địa chỉ duy nhất "CƠM CHAY NÀNG TẤM - Số 79A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN".

(Theo CNM)

NHÀ HÀNG CHAY (VIỆT NAM)

Nhà Hàng Chay Tại Hà Nội

Com Chay Nàng Tấm
79A Trần Hưng Đạo
Hanoi.
(04) 9424140

Thanh Tâm,
204 Phó Đức Chính,
Hanoi.
(828-1252)

Âu Lạc
15 Hàng Cót,
Hanoi, Vietnam
Tel: (84 4) 8245541 Fax: (84 4)

Nhà Hàng Chay Tại Quảng Ninh

Cơm Chay Nàng Tấm
Nhà Ga Cáp Treo Yên Tử
Tele: (033) 661-027


Nhà Hàng Chay Tại Huế

Lạc Thanh Restaurant
6A Dinh Tien Hoang Street, Hue.
(824-674)

Đống Tâm Vegetarian Restaurant
48 Le Loi Street, Hue.

Quán Tịnh Tâm
04 Chu Văn An Huế
Điện Thoại: 821111

Quán Thiên Phú
52 Hùng Vương
Tel. 854112


Nhà Hàng Chay Tại Nha Trang

Thiên Ý
1B Nguyễn Du, Gần Chợ Đầm Nha Trang


Nhà Hàng Chay Tại Sài gòn

Tiệm Cơm Chay 40
332 Lê Văn Sỹ
Phường 14 -- Quận 3 -- Saigon
Telephone: 9316887 -- 0908 166518
Điện thoại di động: 0909 550200 -- 0909 792346
Email : tatk8627@hcm.vnn.vn

Cơm Chay Nàng Tấm
79 Bis (Hẻm 77) Điện Biên Phủ, Q1
TP. Hồ Chí Minh
Tele: (08) 8292965

Pháp Hoa Quận 1
200 Nguyễn Trãi
Q1. TP. HCM
Tele: 8395893

Pháp Hoa Quận 11
232 Lãnh Bình Thăng
Q.11 TP. HCM
Tele: 8580368

Pháp Hoa Phước Thiền
Chùa Phước Hưng
Xã Phước Thiền, H. Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai
Tele: 061.849116

Pháp Hoa Quận 9
143 Lê Văn Việt
Q.9 TP. HCM
Tele: 7308981

Tiệm Cơm Chay Định Ý
171 B Cống Quỳnh, Q.1
TP. HCM
Tee: 8.367.715

Cơm Chay Cát Tường
15 Bis Trần Khánh Dư
P. Tân Định, Q.1
TP. HCM
Tele: 8. 467086 Cell: 0918264925

Cơm Chay Hương Sen
134 Hồ Văn Huê, P. 9 - Q. Phú Nhuận
TP. HCM
Tele: 8.457469 Cell: 0909.277888

Restaurant Chay Vegetarian
170 Trần Quang Khải Q. 1
TP. HCM
Tele: 08.8469685

Cơm Chay 27
27 Phan Xích Long, P.2 Q. Phú Nhuận
TP. HCM
Tele: 8421193 Cell: 0908 549971

Cơm Chay Liên Hoa
004 C/c Đoàn Văn Bơ, P. 12, Q. 4
TP. HCM
Tele: 8254495

Bodhi Tree (Cay Bo De)
175/6 Phạm Ngũ Lão
839-1545

Giác Đức
492 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Thiên Nhiên 1
177 Lê Quang Định

Thiên Nhiên 2
143 Bạch Đằng, Q.Binh Thạnh,
Tel 899-6554
Review: Best Little Com Chay in Vietnam...

Tín Nghĩa
9 Trần Hưng Đạo, Q.1

Tịnh Tâm Trai
170 Vo Thi Sau, Q.3

Zen
175/18 Phạm Ngũ Lão

Giác Ngộ
124 Nguyễn Tri Phương

Lạc Thanh Trai
243 Tạ Uyên

Diệu Châu
1025 Hương Lộ 2 Quận Bình Thạnh

Định Ý
171B Cống Quỳnh

Bodhi Tree Restaurant
Zen Restaurant
Hẻm 175 Phạm Ngũ Lão Quận 1

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

Linh Chi


Ngoại sử chép rằng trong một tiệc tân niên đãi các sứ thần ngoại quốc, Từ Hi Thái Hậu nhà Thanh đã tổ chức một bữa ăn gồm tổng cộng 365 món, kéo dài bảy ngày đêm, mỗi ngày có một món đặc biệt. Bảy món cho bảy ngày là Linh Chi, tượng tinh, sơn dương trùng, chuột bạch bao tử, óc khỉ, trứng công, và nhũ trư (heo sữa).

Bữa tiệc kéo dài từ sáng mồng một đến mồng bảy tháng giêng. Những món ăn đãi thực khách dĩ nhiên là cầu kỳ không phải chỉ vì bào chế công phu mà còn cả tìm tòi, săn bắt hay nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng. Thế nhưng Linh Chi là cái gì mà được đưa lên hàng đầu trong danh sách của thực đơn 365 món? Phải chăng đó là những cái nấm màu đen sì, bóng nhẫy mà chúng ta vẫn thấy người ta để hàng rổ trong các tiệm thuốc bắc ở Nam Cali? Lẽ đâu Linh Chi lại dễ dàng đến thế.

Không, chính loại nấm đó tên gọi Linh Chi, là dược thảo đứng đầu trong Thần Nông Bản Thảo Kinh. Bản Thảo Kinh tên nguyên thủy là Thần Nông Bản Thảo Kinh, được hình thành vào khoảng cuối đời Ðông Hán, là của người sau thác danh họ Thần Nông sáng tác.

Tác phẩm này tập hợp những kinh nghiệm về dược vật từ đời Hán trở về trước, tất cả 365 loại, trong đó thực vật chiếm đa số (252 vị), kế là động vật (67 vị) và sau cùng là khoáng thạch (46 vị) và có thể coi là cuốn sách về dược học đầu tiên của Trung Hoa. Cuốn kinh này chia các vị thuốc ra làm ba loại, thượng, trung và hạ phẩm. Linh Chi là dược loại đứng đầu của thượng phẩm, trên cả nhân sâm, là một dược thảo được xem là kỳ diệu, có rất nhiều hiệu năng, dùng lâu không hại, có thể giúp người ta diên niên trường thọ. Thời trước chỉ có vua chúa và vương hầu biết tới chứ người bình dân thì chỉ nghe mà không mấy khi được gặp.

Cây nấm đó còn mang nhiều huyền thoại còn lạ lùng hơn cả nhân sâm. Người ta bảo rằng nấm này chỉ mọc tại những khu rừng hoang vu, vào thời điểm nhất định, mà không phải là người có duyên phận lớn thì không gặp được. Những khối ngọc tạc theo hình chiếc nấm này gọi là ngọc như ý, tượng trưng cho sống lâu, ta thấy nơi tay các tiên ông trong tranh cổ.

Linh Chi đã được biết từ nhiều ngàn năm trước. Tần Thủy Hoàng muốn kiếm những cây nấm này nên sai đạo sĩ Từ Phúc đem 1500 đồng nam, 1500 đồng nữ dong thuyền ra Ðông Hải tìm thuốc trường sinh. Phái đoàn đó ra đi mà không thấy trở về, không biết vì mất tích ngoài biển cả hay vì không kiếm ra nên sợ không dám về phục mệnh. Có thuyết cho rằng họ đã định cư trên quần đảo Phù Tang và là tổ tiên của người Nhật hiện nay.

Trong lịch sử không biết bao nhiêu người đã tìm cách gây giống và trồng loại nấm này nhưng đều thất bại. Mãi tới năm 1971, hai nhà bác học người Nhật tên là Yukio Naoi và Zenzaburo Kasai, giáo sư của phân khoa nông nghiệp, đại học Kyoto mới thành công trong việc gây giống và người ta mới sản xuất được vị thuốc này một cách qui mô. Từ đó Linh Chi được trồng và sử dụng trong việc bào chế chứ không chỉ là huyền thoại.

Hiện nay, thế giới hàng năm sản xuất vào khoảng 4,300 tấn, trong đó riêng Trung Hoa trồng khoảng 3000 tấn còn lại là các quốc gia Ðại Hàn, Ðài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Sri Lanka. Nhật Bản tuy tìm ra cách trồng nhưng nay chỉ sản xuất khoảng 500 tấn mỗi năm, đứng sau Trung Hoa. Kỹ nghệ trồng Linh Chi ngày càng phát triển, và tại Việt Nam nhiều nhà nông nghiệp học cũng đã nghiên cứu và thiết lập một trại trồng và bào chế Linh Chi ở Saigon từ năm 1987.

Linh Chi, viết theo kiểu phiên âm Trung Hoa Lingzhi hay Lingchih, tên Nhật reishi, tên khoa học ganoderma lucidum, là một loại nấm thuộc họ đa khổng (polyporaceae), thường mọc trên những cây mục. Thời xưa người ta chỉ có thể tìm thấy nấm trong rừng, trên những núi cao chứ không cách gì gây giống được. Có sách lại nói là Linh Chi chỉ tìm thấy ở phía tây núi Thái Hàng. Chính vì thế mà cây nấm này càng mang nhiều truyện thần kỳ. Trong truyện Bạch Xà tinhụ, Linh Chi có tác dụng cải tử hoàn sinh, làm cho người chết có thể sống lại được. Vì chưng người ta còn gọi là Linh Chi thảo nên nhiều tác giả đã cho rằng đây là một loại cây cỏ. Thực ra, như trên đã nói, Linh Chi là một loại nấm.

Trong thiên nhiên, nấm này thường chỉ có nơi rừng rậm, ít ánh sáng và độ ẩm cao. Những cây thường có Linh Chi là cây mận, dẻ (pasania), và guercus serrata. Tuy nhiên trong hàng vạn cây già, chỉ có độ hai ba cây có Linh Chi. Vì thế nấm này rất hiếm trong dạng thiên nhiên. Hơn thế nữa, nấm tìm được thường không mấy khi nguyên vẹn mà hay bị sâu bọ cắn nát. Vỏ ngoài của Linh Chi rất cứng, nên việc nẩy mầm càng thêm khó khăn và việc tìm được cây nấm trở thành huyền thoại. Khi may mắn kiếm được, người ta thường phải dấu cả người thân và coi như một gia bảo. Mỗi khi kiếm được loại nấm này, cả vùng đó mở hội ăn mừng và lập tức loại dược thảo quí dược này được đem tiến cung. Linh Chi càng huyền bí khi người ta còn đặt cho nó cái tên vạn niên Linh Chi, cho rằng ai ăn được nó sẽ trường sinh bất tử.

Tuy nhiên phần chúng ta nhìn thấy ở cây nấm chỉ là bộ phận nổi, vì chính cây nấm là phần nằm ngầm trong thớ gỗ, có tên khuẩn ti thể (mycelium), là những đường dây chằng chịt, giống như rễ cây có nhiệm vụ hút chất bổ nuôi thân. Và khi nào điều kiện còn thuận tiện, phần ngầm này tiếp tục phát triển và nẩy ra những cánh nấm. Những cây nấm này là một bộ phận tái biến chế (recyclers) quan trọng trong thiên nhiên vì nó làm gia tăng tieán trình hủ nát của thảo mộc, góp một phần quan trọng vào môi trường chúng ta đang sống. Những cây cỏ sẽ biến thành mùn nuôi sống các cây khác. Không có những cây nấm, thế giới sẽ chỉ là một bãi rác khổng lồ, chất đầy những vật liệu chết, mà phải mất một thời gian rất lâu mới tiêu đi được.

Linh Chi có nhiều hình dạng khác biệt, có cái hình nấm nhưng mũ nấm không tròn mà nhăn nheo, có thứ giống như trái thận, có thứ lại hình giống như sừng hươu. Theo Thần Nông Bản Thảo có 6 loại Linh Chi, mỗi loại có một công năng đặc biệt. Thanh chi (xanh) vị toan bình, giúp cho mắt sáng, bổ can khí, giúp cho an thần, nhân thứ, dùng lâu sẽ thân thể nhẹ nhàng, thoải mái. Xích chi (đỏ), vị đắng, chủ vị, ích tâm khí, tăng trí tuệ. Hắc chi (đen) ích thận khí, khiến cho đầu óc tinh tường. Bạch chi (trắng) ích phế khí, làm cho trí nhớ dai. Hoàng chi (vàng) ích tì khí, an thần, trung hòa. Tử chi (tím đỏ) bảo thần, ích tinh, làm cứng gân cốt, da tươi đẹp. Cả sáu loại đều có công năng giúp người ta thân thể khinh linh, tiêu sái, trẻ mãi không già, trường thọ.

Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân viết là "dùng lâu, người nhẹ nhàng, không già, sống lâu như thần tiên". Nói chung, Linh Chi bổ đủ ngũ tạng, nhưng mỗi loại bổ một khác. Tuy nhiên những biện biệt trong Thần Nông Bản Thảo xem ra chỉ thuần lý, dựa trên ngũ hành, ngũ sắc để luận hơn là được thử nghiệm thực tế. Màu xanh thuộc mộc, chủ can nên thanh chi bổ gan, màu trắng thuộc kim, chủ phế nên bạch chi bổ phổi, màu đen thuộc thủy, chủ thận nên bổ thận, màu vàng thuộc thổ, chủ tì vị nên bổ tì. Những tác dụng và hậu quả đều do đó hệ luận đó mà ra.

Gần đây khi tìm được cách gây giống, những khoa học gia Nhật Bản chứng minh được rằng những cây nấm màu sắc khác nhau không phải vì khác loại mà chỉ vì môi trường và điều kiện sinh hoạt khác nhau. Thay đổi điều kiện người ta có thể có được đủ sáu loại từ cùng một giống.

Công dụng của Linh Chi

Theo giáo sư Hiroshi Hikino, một bác học chuyên về dược thảo thì Linh Chi là một trong những vị thuốc bổ quan trọng nhất trong Ðông y. Các thầy thuốc đã dùng Linh Chi trong các chứng mệt mỏi, suy nhược, tiểu đường, các chứng bệnh về gan, và nhiều chứng thuộc hệ thống đề kháng của cơ thể. Theo Lý Thời Trân trong Bản Thảo Cương Muc thì Linh Chi có tác dụng bổ tâm khí, chữa các chứng nhói ngực. Hiện nay, Linh Chi được dùng để giảm áp huyết, kích thích sự làm việc của gan, tẩy máu, và giúp cơ thể chống lại các chứng lao lực quá độ. Trong một mức độ nào đó, Linh Chi có tác dụng giải độc trong cơ thể.

Ngoài ra Linh Chi còn được dùng để chữa bệnh mất ngủ, lở dạ dày, tê thấp, suyễn, sưng cổ họng. Người ta cũng không thấy có phản ứng phụ hay tác dụng xấu nào khi dùng lâu. Người Trung Hoa hiện nay còn dùng Linh Chi để cho da mặt thêm mịn, có lẽ là do các chất hormone trong loại nấm này. Nhiều y gia Nhật Bản lại dùng Linh Chi trong các loại thuốc trị rụng tóc. Vì tác dụng bổ khí và làm tăng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, người ta còn dùng Linh Chi để phụ với các loại thuốc trị ung thư. Bác sĩ Fukumi Morishige, một chuyên gia giải phẫu tim đang nghiên cứu công dụng của Linh Chi trong việc trị bệnh ung thư tại viện Linus Pauling Institute of Science & Medicine, Hoa Kỳ, cho biết là dùng Linh Chi chung với sinh tố C liều lượng lớn (megadose) có tác dụng mạnh hơn vì sinh tố C giúp cho việc hấp thụ dược tính của Linh Chi.

Nhiều trường hợp chữa lành hay thuyên giảm bệnh đã được bác sĩ Morishige trình bày trên các tập san y học. Những công dụng của Linh Chi vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, dùng đơn lẻ hay dùng chung với các loại dược thảo khác. Hầu như Linh Chi có thể dùng để chữa rất nhiều chứng bệnh khác nhau nên người ta đã đặt cho cái tên nấm trường sinh.

Ở Trung Hoa, Linh Chi được trồng chính yếu tại mười khu vực, bao gồm vùng ngoại ô Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Thiết Kim, và An Huy. Người Tàu thường trồng nấm trong bao vinyl để sản xuất qui mô, cho số lượng nhiều. Họ cũng còn theo phương pháp trồng trên gỗ của Nhật nhưng không thông dụng lắm. Trên thế giới, người Trung Hoa vẫn là sắc dân chủ yếu tiêu thụ các sản phẩm về Linh Chi. Hiện nay trên thị trường có bán đủ loại từ nấm nguyên dạng đến bột, capsule, hay gói trà, hoặc ngâm trong rượu. Ngoài ra họ còn dùng Linh Chi trong các loại thức ăn.

Trong vòng năm mươi năm qua, con người đã tìm ra được những loại thuốc có sức đề kháng cao với vi trùng từ một số cây nấm hay mốc trong đó có những loại trụ sinh đầu tiên như penicilin, tetracycline, aureomycin. Kỹ nghệ trồng nấm cung cấp cho chúng ta một số thực phẩm dồi dào chất đạm và sinh tố. Việc trồng nấm để làm thuốc cũng ngày càng tinh vi. Chính nhờ đó người ta đã phục hồi lại được một vị thuốc mà chỉ hai mươi năm trước còn là huyền thoại vì chỉ nghe mà không mấy ai được thấy bao giờ.


NGUYỄN DUY CHÍNH