Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

Video Bài Tập THỞ Khí Công Y Đạo Việt Nam ( Thầy Đổ Đức Ngọc tại Toronto Canada )

Tập thở Khí công :

1-Tụ khí-Phóng khí.

2-Thu âm-Thu dương

http://video.yahoo.com/watch/3772770/10349136

DVD Bài Tập Tĩnh Công

http://video.yahoo.com/watch/2357827/7375210

Từ trường năng lượng

http://video.yahoo.com/watch/1774109/5882413

Tập thở khai thông 3 điểm

http://video.yahoo.com/watch/1778974/5896124

Bài tập Tĩnh công

http://video.yahoo.com/watch/1789255/5922260

Tập Tĩnh công trong lớp

http://video.yahoo.com/watch/1779129/5896685

Luyện tập hít thở

http://video.yahoo.com/watch/1778828/5895766

Thầy Đổ Đức Ngọc doducngoc@gmail.com